Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA DE TOT RISC CONSTRUCCIÓ

  OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA: Seran objecte de l’assegurança els treballs permanents i temporals realitzats i en curs de realització (considerant tant el cost de materials com el de mà d’obra i qualsevol altre que pugui incidir en el cost final d’obra) d’obres de nova construcció o reformes i rehabilitacions de tota classe d’edificis.

SUMA ASSEGURADA: La suma assegurada correspon al valor real de la construcció, incloent honoraris professionals, llicències i permisos. No cal incloure en aquesta suma el valor del solar ni el marge comercial de l’assegurat.

DURADA: La pòlissa de TRC té una durada igual a la d’execució de l’obra, que es pot prorrogar en el cas que l’obra assegurada no estigués conclosa en la data prevista, per la qual cosa la companyia emetrà suplement i rebut complementari a la pòlissa original pel període de temps que s’ampliï.
Una vegada acabada l’obra, començarà la cobertura de manteniment d’una durada de dotze mesos.


COST DE L'ASSEGURANÇA: El cost net actual de l’assegurança serà el resultat d’aplicar una taxa del 0'75 0/00 a l'1'10 0/00 sobre la suma assegurada (en funció de les garanties a contractar). El cost total resultarà d’aplicar els impostos corresponents (entre el 6'15% i el 8'65%) a aquesta prima neta.
En cas de tractar-se de rehabilitacions que afectin l’estructura, la taxa patirà un increment aproximat del 35%, si bé hauria de tarificar-se de manera individualitzada.


MÈTODE DE CONTRACTACIÓ: Les dades necessàries per a la contractació d’aquesta assegurança seran les següents:

·Prenedor i caràcter que actua en l’obra
·Assegurat i caràcter que actua en l’obra.
·Valor d’obra.
·Situació de l’obra.
·Naturalesa de l’obra.
·Composició de l’obra.
·Dates previstes de començament i finalització de l’obra.
·En cas de tractar-se d’una reforma que afecti elements estructurals s’haurà d’aportar una còpia del projecte.


GARANTIES OPCIONALS: Opcionalment i sempre a petició de l’assegurat es poden cobrir les següents cobertures, sent també d’aplicació les franquícies anteriorment exposades.

.Ampliació de les garanties de responsabilitat civil a 600.000 €
.Equips de construcció.
.Maquinària de construcció.
.Béns preexistents.
.Despeses addicionals.
.Terrorisme.
.Efectes personals d’empleats i obrers.
.Danys conseqüencials (costos de paralització).
.Despeses d’acceleració.
.Pèrdua de beneficis.
.Remoció de runa.


RISCOS COBERTS I CAPITALS GARANTITS: Els riscos coberts per l’assegurança de Tot Risc Construcció i els capitals coberts per a cadascun d’ells seran els detallats en la següent relació, i seran sempre deduïbles les franquícies aplicables en cada cas.


 

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions