Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA DE DECENAL DE DANYS

  OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA: Seran objecte de l’assegurança els edificis de nova planta destinats a utilització com a habitatge preferentment (o a altres usos, com ara oficines, hotels i, fins i tot, naus industrials) independentment del nombre d’altures o soterranis i les rehabilitacions, ampliacions, etc. que afectin a elements estructurals.
D’aquests s’estableix com a obligatòrai aquesta assegurança a tots aquells edificis on l’ús fonamental sigui el d’habitatge.


DURADA: L’assegurança s’estableix amb una durada de 10 anys a partir de la data de recepció de l’edifici.
Les cobertures complementàries d’impermeabilització tenen un període d’observació o carència d’un any, des de la data de recepció.


COBERTURA BÀSICA (d’acord amb l’article 19.1.c de la L.O.E.):
·Danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.
·Danys conseqüencials a l’obra secundària, instal•lacions i urbanització.

COBERTURES COMPLEMENTÀRIES:
·Despeses de demolició i desenrunament necessaris per als sinistres coberts per les garanties bàsiques.
·Impermeabilització de les terrasses, cobertes i teulades.
·Impermeabilització de façanes.
·Impermeabilització de soterranis.
·Renúncia a recurs contra contractista principal / constructor.
·Renúncia a recurs contra l'autor del projecte.
·Renúncia a recurs contra director d'obra.
·Renúncia a recurs contra el director d'execució d'obra.
·Revaloració de sumes assegurades i franquícies (índexs de revaloració anuals entre el 2'5% i el 5%, sempre amb màxim de l'IPC).
·Resistència mecànica i estabilitat de les façanes no portants.

SUMA ASSEGURADA: La suma assegurada correspon al cost definitiu actualitzat de l’obra fonamental, secundària i instal•lacions de l'edifici a l'inici de la garantia, i tots els costos que incideixin en el valor final de l’edificació (impostos, honoraris professionals, llicències, permisos...). No es considera la repercussió del terra ni el marge comercial del promotor.

Per norma general, les asseguradores apliquen aquesta suma que es redueix automàticament en l'import de la indemnització satisfeta.

FRANQUÍCIES: La franquícia no pot excedir de l'1% de la unitat registral (franquícia màxima de 3.000 € a 6.000 € en funció de la suma assegurada).

COST DE L'ASSEGURANÇA:
·Cobertura bàsica: entre un 0'55 i 0'70% sobre la suma assegurada. En funció del risc (tipus de cimentació, terra, complexitat de l’obra... ) aquestes taxes poden mantenir-se o veure’s incrementades.
·Impermeabilitzacions: cobertes, façanes i soterranis entre un 0'03 % i 0'20% sobre la suma assegurada.
·Renúncies a recurs: 10/25% de recàrrec sobre la suma dels costos anteriors.
·Sobre la suma dels anteriors costos s’hauran d’aplicar els impostos legalment repercutibles. En l’actualitat aquests impostos són del 6'3%.

MÈTODE DE CONTRACTACIÓ: Les dades necessàries per a la contractació d’aquesta assegurança seran les següents:

·Qüestionari específic de l’assegurança decennal de danys a l'edificació.
·Memòria descriptiva.
·Estudi geotècnic.
·Informe definició de riscos Do. emès per l'Oficina de Control Tècnic.

OFICINES DE CONTROL TÈCNIC:
·La contractació d’aquesta pòlissa queda subordinada a l’existència d’un control tècnic específic des de l'inici de l’obra.
·Cal que aquestes oficines de control estiguin acceptades per les companyies asseguradores. Cada companyia és lliure d’acceptar les oficines de control amb les quals desitja treballar i atorgar-los el nivell d’homologació que estimi oportú. Això, a la pràctica, dificulta l’elaboració d’un llistat d’OCT homologades, si bé hi ha certes OCT acceptades per la gran majoria de companyies asseguradores (vegeu apartat OCT).
·MISSIÓ: control tècnic de projecte i execució.
·Contractades pel promotor.
·Remet a l’assegurador còpia dels informes de control amb reserves si n’hi hagués.

 

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions