Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

OFICINES DE CONTROL TÈCNIC (OCT.)

  DEFINICIÓ: Són els organismes, que per imperatiu de l’assegurança i segons el seu nivell d’homologació, han d’efectuar el control tècnic del projecte, de l’execució i/o posada en obra dels materials i/o dels assajos dels mateixos per un laboratori acreditat.

ABAST DE LA SEVA MISSIÓ: El control tècnic es deurà exercir des del començament dels treballs fins la entrada en vigor de cadascuna de les cobertures i comprendre, com a mínim:

·L’examen del projecte, les seves modificacions i altres documents que permetin apreciar els riscos a suportar abans i durant els treballs de construcció.

·El control, des del seu inici, de l’execució dels treballs objecte de la garantia, i dels assajos de materials realitzats per un laboratori acreditat.

·La presència de l’organisme de Control Tècnic en la Recepció de l’edificació assegurada i firma de l'Acta de Recepció, fent figurar, en el seu cas, les reserves tècniques emeses en l’exercici de la seva missió i que no s’haguessin cancel•lat al moment de la recepció.

·El control es portarà a terme conforme a les disposicions legals vigents en cada moment, reglaments, prescripcions administratives i normes tècniques en vigor en l’emplaçament de l’obra, complementades, si calgués, amb les indicacions i recomanacions fonamentades de l'Organisme de Control Tècnic.

·L’examen específic de l’adequació de les cimentacions en relació amb els paràmetres del terra derivats de l’estudi geotècnic del terreny, podent l'Organisme de Control Tècnic sol•licitar reconeixements complementaris o proves no realitzades.

OBLIGACIONS ASSEGURAT – OCT.: El Prenedor de l’assegurança o Assegurat es compromet a pactar i a exigir contractualment a l'Organisme de Control Tècnic el compliment de les obligacions següents:

·Efectuar el Control Tècnic definit anteriorment.

·Emetre per a l’assegurador l'informe tècnic de definició de risc, fent declaració expressa de l’existència de materials o tècniques innovadores, així com els informes complementaris necessaris.

·Aportar qualsevol informació que li sigui requerida directament per l’assegurador i remetre-li a aquest qualsevol part de l’expedient que pugui precisar, així com remetre-li una còpia del contracte que li uneix al Prenedor de l’assegurança o Assegurat.

·Comunicar immediatament al Prenedor o a la Persona assegurada, així com l’assegurador, qualsevol situació que pugui agreujar el risc respecte a la informació facilitada a l’assegurador en el moment de la subscripció del contracte, en particular el no seguiment de les normes de construcció o desviació anòmala en el ritme de les obres respecte al pla d’obra previst, així com sinistres esdevinguts durant el procés de construcció.

·Emetre la redacció de l'informe final dels treballs corresponents a cada garantia indicant les reserves tècniques realitzades, si les hagués.

·Ser present en la recepció de l’obra, subscrivint l’acta de recepció en la qual haurà de reflectir, en el seu cas, les reserves tècniques degudes als vicis o defectes observats, i igualment en l’acta de compensació, en el seu cas.

NIVELLS D’ACTUACIÓ: Les OCT estan catalogades en diferents nivells que delimiten el seu àmbit d’actuació. Aquests nivells són d’adjudicació lliure per part de les asseguradores, per la qual cosa una mateixa OCT. pot tenir diferents nivells en funció d'una o una altra asseguradora. Podem dividir-les en tres grans grups:

·Control tècnic d’edificacions, inclòs edificacions no tradicionals i estanquitat de soterranis. Podran actuar sempre sigui quin sigui el volum d'obra, les característiques de l’edifici i la composició del terreny.

·Control Tècnic d’edificacions tradicionals de qualsevol ús i impermeabilització de cobertes i façanes tradicionals no prefabricades.

Volum d’obra, fins a 6.010.000. €

Característiques de l’edificació:
Nombre de plantes en pujada, màxim 14 (PB + 13)
Nombre de soterranis, màxim 3

·Exclusivament control tècnic de l’estabilitat d’edificacions tradicionals d’ús habitatge i impermeabilització de cobertes i façanes, tot sense ús de materials o sistemes no normalitzats.

Volum d’obra no excedint de 3.000.000. €

Característiques de l’edificació:
Nombre de plantes en pujada, màxim 7 (PB + 6)
Nombre de soterranis, màxim 2
Llums màximes entre pilars, 6 metres.

Característiques del terreny:
Pendent, no superior al 15 %
Constitució, diferents estrats.

 

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions