Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA DE CRÈDIT & CAUCIÓ

  GARANTIES DAVANT L’ADMINISTRACIÓ:
Les empreses que liciten en subhastes o concursos per adjudicar-se contractes d’obra, subministraments o serveis, amb qualsevol de les diferents Administracions de l'Estat (Central, Autonòmica o local) han d’ajustar-se als termes disposats a la Llei 13/95 de Contractes de les Administracions Públiques i, molt especialment, pel que fa a la constitució de garanties, al fixat en els articles 36, per poder licitar en els concursos públics o subhastes convocats per l'Administració; 37, en el cas de resultar adjudicatari dels contractes regulats per la Llei 13/95, i 100 per percebre abonaments a compte, de l'esmentat cos legal.

FINANÇAMENT DE QUANTITATS LLIURADES A COMPTE PER A LA COMPRA D’HABITATGES:
Segons estableix la Llei 57/68 de 27 de juliol, el Decret 2114/68 de 24 de juliol, el Decret 3114/68 de 12 de desembre, el Reial decret 515/89 de 21 d'abril i la disposició addicional primera de la Llei 38/99 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació, els promotors d’habitatges tant en règim normal com en el cas de cooperatives o comunitats de propietaris, que percebin anticipadament dels compradors una part o la totalitat del preu de l’habitatge, estan obligats a garantir la devolució dels esmentats avançaments incrementats amb els interessos corresponents per al cas que no es lliuri l’habitatge o que encara lliurada no obtingués la corresponent cèdula de qualificació provisional (VPO) o cèdula de primera ocupació o d’habitabilitat.

ASSEGURANCES DE CAUCIÓ EN LLOC D’AVALS BANCARIS:
L’assegurança de caució ofereix una sèrie d’avantatges competitius davant els productes que ofereixen les entitats bancàries que procedim a detallar-li.

1. Menor cost econòmic. Per norma general les asseguradores ofereixen taxes molt competitives front a les que ofereixen las entitats bancàries. A mes, a Corredoría Lorente ens ocupem de buscar entre las companyies el producte que millor s’adapta al client.
Una altre de les avantatges que ofereix l’assegurança de caució es que no implica cap despesa en concepte d’estudi, obertura, formalització o manteniment, ni obliga a cap tipus de contraprestació complementaria, com, por exemple, l’obertura de comptes bancàries o pignoració de quantitats.

2. Liberalització de cúmul financers. Gràcies a la contractació d’una assegurança de caució les empreses alliberen cúmuls financers ja que les asseguradores no estan subjectes a l’obligació de informar al CIRBE como fan els bancs. D’aquesta forma els cúmuls financers que suposen els avals i que los bancs tenen imputats a les línees de crèdit, poden ser utilitats per al finançament del desenvolupament de la seva activitat empresarial, indubtablement, una de las principals preocupacions de la empresa en la actualitat.
Igualment, al no constar als balanços (els avals bancaris son passiu a efectes comptables), saneja encara més les comptes de la empresa

3. Agilitat en el servei. Una vegada contractada la pòlissa, l’emissió de garanties de caució es immediata, en un termini de 24/48 hores (en els casos que hagin de ser legitimades per notari es precisen 24 hores més). A mes a mes, les entitats asseguradores tenen capacitat per emetre les garanties a diversos punts del territori en un breu període de temps.

 

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions