Empresa
      Per què de les assegurances
      Corredor d' assegurances
      Equip Humà
      On Som
  Qué Oferim
      Assegurança Personal
          Accidents
          Vida/Estalvi
          Llar
          Automòbils
          Salut
      Assegurança a Empresas
          Danys
          Convenis
          Flotes
          Responsabilitat Civil
      Servei Integral a la construcció
          TRC
          SDD
          Oct's
          Responsabilitat Civil
          Acc. conveni construcció
          Crèdit & Caució
      Serveis
          Notícies
          Links
          Telèfons d'assistència
          Valoracions i Peritatges
          Assessoria Jurídica
      Descàrregues
          Construcció
          Transports
          Legislació
      Informació al Client
          Política de Qualitat
          Informació al Client
          Enquesta de Satisfacció
          Declaració Sinistre
     Àrea Privada
 
 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

  OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA:
Garantir la cobertura de responsabilitat civil, en les seves diverses modalitats, a tots els agents de l’edificació segons vénen definits a la Llei d’Ordenació de l’Edificació; Promotor, Projectista, Constructor, Director d’obra, Director d’execució, entitats - laboratoris de control de qualitat i subministradors de productes.

COBERTURES:

·Explotació: aquesta cobertura empara les reclamacions per danys ocasionats a tercers produïts durant l’activitat de l’empresa i en l’àmbit de l'esmentada activitat, que ha de coincidir sempre amb la descripció del risc (activitat).

·Croada: aquesta cobertura empara els danys corporals i materials que l’assegurat causi a altres contractistes independents participants en la mateixa obra i els danys corporals ocasionats a tots els que hi intervenen.

·Patronal (accidents de treball): aquesta cobertura empara les reclamacions efectuades pels treballadors o els seus drethavents per accidents de treball ocorreguts per culpa de l’empresari o persones per les quals hagi de respondre legalment.

·Productes (treballs acabats): aquesta cobertura empara les reclamacions que s’originin pels danys que puguin ocasionar a terceres persones els treballs lliurats.

·Professional: aquesta cobertura empara aquells sinistres que es produeixin com a conseqüència dels errors o omissions que pugui incórrer l’assegurat en la seva activitat professional, de conformitat a com l'esmentada professió vingui regulada en la legislació vigent.

·D & O (administradors i directius): l’objecte d’aquesta cobertura és garantir la responsabilitat civil atribuïble a consellers, directius, administradors, gerents o altres càrrecs equivalents de l’empresa o societats subsidiàries incloses en el contracte d’assegurança, per actes incorrectes comesos en l’acompliment de les seves funcions com a tals.

·Defensa i fiances: aquesta garantia atorga cobertura de defensa jurídica (tant civil com penal) enfront de les reclamacions d’un tercer per fets coberts en pòlissa, així com la constitució de fiances per garantir les resultes civils de l’hipotètic procediment judicial.

DURADA: La pòlissa de Responsabilitat Civil atorga cobertura als danys i perjudicis ocorreguts durant la vigència de la pòlissa, quan el fet generador hagi tingut lloc després de la data d’efecte d’aquesta, i la reclamació sigui duta a terme com a màxim 12 mesos després de l’extinció del contracte. Aquesta temporalitat es pot veure modificada en funció de la cobertura contractada.

Les pòlisses s’emeten per un període de cobertura de 12 mesos, sent renovades anualment en cas de no existir denúncia del contracte per cap de les parts, d’acord amb les condicions del contracte.

COST DE L’ASSEGURANÇA: Ve definit per l’activitat assegurada, influeix en la seva valoració la sinistralitat anterior, la suma assegurada, el volum de facturació, d’obra o honoraris segons sigui el cas, etc.

 

 

 

 

 

   

 

 CORREDURIA DE SEGUROS C. LORENTE. S.L.U.
C/ Jacint Verdaguer, 110· 08750 Molins de Rei (Barcelona). Tel. 936.682.841 - Fax. 936.686.207 Horari d'atención al públic Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 Divendres de 09:00 a 14:00 Agost 8:00 a 15:00 sense interrupcions